Latest news

Pomagamy potrzebującym

Nasze tradycyjne, organizowane w grudniu spotkanie wzbogacone zostało w tym roku o dodatkową wartość . Uczestnicy spotkania w zorganizowanej w jego trakcie spontanicznej zbiórce zgromadzili środki, które przekazaliśmy na rzecz Domu Hospicyjnego dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” prowadzonego przez Stowarzyszenie Hospicjum im św. Wawrzyńca w Gdyni. Continue reading

STCW 2010 – 01.01.2017

Od dnia 20.08.2013 tryb i warunki wystawiania wszystkich polskich dokumentów morskich reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 07.08.2013 opublikowane w dniu 19.08.2013. Rozporządzenie to unieważnia poprzednie rozporządzenia i ustala nowe zasady wystawiania dokumentów morskich zgodne ze standardami określonym w poprawkach do STCW (Manila 2010).

Wszystkie polskie dokumenty morskie wystawione przez organa polskiej administracji morskiej (urzędy morskie) przed 20.08.2013 podlegają wymianie do 01.01.2017.

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich marynarzy o wymianę swoich dokumentów kwalifikacyjnych i świadectw przed datą 01.01.2017. Jest rzeczą oczywistą, że odkładanie koniecznych działań administracyjnych na ostatnie miesiące okresu przejściowego skutkować może zwielokrotnieniem pracy urzędów morskich, skomasowaniem ich działań w krótkim okresie czasu i w rezultacie utrudnić może podjęcie pracy w pierwszych miesiącach po dacie granicznej.

Zachęcamy do wcześniejszej wizyty w urzędach morskich.

STCW 2010 Manila Amendments: Bridge / Engine Resources Management Courses

“The 2010 Manila amendments include substantial new competence requirements for deck and engine officers related to leadership, teamwork and managerial skills. Bridge resource and engine room management is also given additional emphasis, and new requirements have been made to reflect the importance of effective teamwork and the management of all activities on board ship.
Leadership and managerial skills have been added to the Competence Tables for deck and engine officers at the operational and support level. These ‘soft’ skills are considered vital to ensure that any task which involves several different ranks on board will involve prior planning, discussion and an evaluation of the options before it is commenced.”
Continue reading